ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διαγωνισμός - Δημόσια προσφορά για t-shirts και πετσέτες θαλάσσης από τη ταινία ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑ

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 26 Ιουλίου 2011, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG LIFESTYLE DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ " (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), και διακριτικό τίτλο " DPG LIFESTYLE DIGITAL MEDIΑ" η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ερμού 15, (14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας),όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.queen.gr
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στoν οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.queen.gr ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.queen.gr . Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού – δημόσιας προσφοράς και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο- προσφορά. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν σωστά στην ανωτέρω φόρμα συλλογής στοιχείων και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Περιγραφή του Διαγωνισμού – Δημόσιας Προσφοράς: H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας συμμετοχής που θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.queen.gr καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τα στοιχεία της φόρμας που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες στην κλήρωση είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Αντικείμενο Διαγωνισμού – Δημόσιας Προσφοράς: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι δέκα (10) T-Shirts και πέντε (5) πετσέτες θαλάσσης με στάμπες από την ταινία «Αφεντικά για σκότωμα».

5. Προθεσμία συμμετοχής στη δημόσια προσφορά: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από 27/07/2011 ώρα 12:00 μμ, έως 01/08/2011 έως 11:59 πμ.

6. Ανάδειξη δικαιούχων των προσφορών: Οι δέκα (10) δικαιούχοι των προσφορών θα αναδειχθούν με κλήρωση. Δεν είναι μπορεί να αναδειχτεί δικαιούχος της κλήρωσης περισσότερες φορές το ίδιο πρόσωπο.

7. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης των δικαιούχων των δημόσιων προσφορών: Οι δικαιούχοι θα αναδειχτούν έπειτα από κλήρωση την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011 και ώρα 12:00. Τα αποτελέσματα θα εξαχθούν από την κα Νίκη Κάρτσωνα, η οποία και συντάσσει και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Σε περίπτωση κωλύματος η κα Νίκη Κάρτσωνα αντικαθίσταται από πρόσωπο που ορίζεται από την εταιρεία.

8. Φύση Δημόσιας Προσφοράς: Η δημόσια προσφορά είναι ήδη προκαθορισμένη και συγκεκριμένη, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή της.

9. Ειδοποίηση κληρωθέντων δικαιούχων. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι της δημόσιας προσφοράς θα ειδοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΙΑ με τηλεφωνική κλήση που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό – δημόσια προσφορά, για να παραλάβουν το δώρο τους.

10. Παραλαβή δώρων - προσφορών. Οι δικαιχούχοι που κληρώθηκαν θα μπορούν να παραλάβουν τις προσφορές από τα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ερμού 15, (14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας).

11. Τύχη προσφοράς – δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής η δημόσια προσφορά – δώρο θα μείνει αδιάθετο.

12. Συναίνεση των κληρωθέντων δικαιούχων σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site του ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. Χρόνος διατήρησης δεδομένων. Ρητά δηλώνεται ότι τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση που έχουν υποβληθεί στον ιστότοπο www.queen.gr θα διατηρούνται μόνο για ένα μήνα μετά την κλήρωση.

14. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς .

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.queen.gr καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την Εταιρεία

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ