ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- That’s Better – Yummy Mummy & Pin Up Girl

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 24 Απριλίου 2012, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG LIFESTYLE DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: "DPG LIFESTYLE DIGITAL MEDIA" (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ερμού 15, (14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.queen.gr.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.queen.gr ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.queen.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη φόρμα συλλογής στοιχείων για συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής έχει το κάθε πρόσωπο μόνο μία φορά και τυχόν πολλαπλές συμμετοχές θα προσμετρούνται ως μία.

2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Περιγραφή του Διαγωνισμού: H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας συμμετοχής που θα είναι αναρτημένη στην σελίδα του www.queen.gr καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τα στοιχεία της φόρμας που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες στην κλήρωση είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και επάγγελμα.

4. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι πέντε (5) προϊόντα Yummy Mummy & Pin Up Girl για πέντε (5) τυχερές που προσφέρουν η That's Better και τα Advance Pharmacies.

5. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Τρίτη 24/04/2012 ώρα 13:00 μμ, έως την Παρασκευή 27/04/2012 ώρα 13:00 μμ.

6. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι πέντε (5) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση. Οι κληρωθέντες θα κερδίσουν από ένα Yummy Mummy & Pin Up Girl, που προσφέρει η That's Better και τα Advance Pharmacies. Δεν μπορεί να αναδειχτεί νικητής από την κλήρωση περισσότερες φορές το ίδιο πρόσωπο.

7. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού: Οι νικητές θα αναδειχτούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 13:30 μμ στα γραφεία της Εταιρείας.

8. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους.

9. Ειδοποίηση κληρωθέντων νικητών. Οι κληρωθέντες νικητές θα ειδοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν επίσης στο Queen.gr.

10. Παραλαβή δώρων. Οι νικητές που κληρώθηκαν θα μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους με αποστολή στο χώρο τους από το Queen.gr και την DGP LIFESTYLE DIGITAL MEDIA.

11. Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

12. Συναίνεση των κληρωθέντων νικητών σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site του ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. Χρόνος διατήρησης δεδομένων. Ρητά δηλώνεται ότι τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση που έχουν υποβληθεί στον ιστότοπο www.queen.gr θα διατηρούνται μόνο για ένα μήνα μετά την κλήρωση.

14. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς .

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.queen.gr καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την Εταιρεία

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ